Aktuelt

Innstilling fra valgkomiteen om styrelederverv i Ulsrud borettslag

 

Valgkomitéen etterspurte forslag til kandidater fra andelseierne og vi fikk inn flere forslag på interne kandidater. Valgkomitéen vurderte alle kandidater som godt kvalifisert til styreledervervet.  Vi har klart å bli enstemmige i vår innstilling og håper andelseiere stiller seg bak vårt valg som vi har kommet frem til.

Marianne Solli, som sitter som styremedlem i borettslaget i dag, ble foreslått og spurt om å komme på intervju, men takket nei til dette.

Yona Mackenzie-Low, som ble valgt inn som nytt styremedlem på generalforsamlingen 2021 ble også foreslått og spurt om å komme på intervju, men takket nei til dette.

Roy Torp, som sittet i styret frem til generalforsamling 2021 var på intervju.

Kim Helene Olsen, som sitter som nestleder i styret per i dag var på intervju.

Ivar Eikanger, som bodd i borettslaget tidligere, har en mor som bor her og som har mye kjennskap til både borettslagets historikk og mange andelseiere, var også på intervju.

Vi hadde også en ekstern kandidat til intervju. Det var Jens Veiteberg.

Valgkomitéen sin innstilling

Vi har valgt å innstille Jens Veiteberg til styreledervervet for valgperioden på 2år.

Jens er 62 år fra Rykkin som tidligere har jobbet for USBL i en lang periode. Han har utdanning fra forsvaret og BI. Han har både lang ledererfaring og mye erfaring med jobb i borettslag. Han er dermed godt kjent med lovverket rundt det å drifte et borettslag.

I forhold til jobben innad i styret har han spesielt trukket frem samarbeidsklima, at det skal være takhøyde for innspill og at det er viktig å få frem medlemmenes forskjellige meninger. Han er også opptatt av HMS og godt samarbeid med vaktmester. Jens synes det er viktig med formidling og kommunikasjon med andelseiere i borettslaget og har vektlagt at beslutninger som blir tatt i styret skal begrunnes og forklares godt ovenfor andelseiere.

Valgkomitéen har blitt oppmerksomme på at det virker å være en del grupperinger og uenigheter innad i borettslaget som også påvirker styret og styret sitt arbeid. Det er uklart for valgkomitéen hva som er bakgrunnen til disse motsetningene, men tenker at et for høyt konfliktnivå kan skape mistrivsel og mistillit til styret og nabolaget generelt. Vi tenker derfor at det er viktig for vårt borettslag å ha en ekstern leder, som kommer utenfra og står nøytralt til historikk og uenigheter som følger med fra tidligere.

Et argument mot en ekstern leder kan være at det er en ulempe at denne har lite kjennskap til historikk og ikke kjenner borettslaget godt nok. Vi oppfatter imidlertid at det er veldig mye både kunnskap om og engasjement for borettslaget i og utenfor styret i dag og tror at Jens er en styreleder som kan ha samlende effekt for både styret og borettslaget.

Mvh

Valgkomiteen