Aktuelt

Rundskriv april 2021

Gjennomføring av generalforsamling 2021

Den 1. april 2021 trådte endring i borettslagsloven i kraft, og tillater digitale generalforsamlinger. Lovendringen er endelig, og altså ikke en midlertidig, koronatilpasset bestemmelse.

Styret vurderte gjennomføring av generalforsamling i styremøtet 6. april. Gitt dagens smittesituasjon, er det lite som tyder på at det vil være gjennomførbart med fysisk møte på dette tidspunktet, og det er heller ikke sannsynlig at det vil la seg gjøre senere på våren/forsommeren. Da det ikke er gitt utsettelse av frist for avholdelse av generalforsamling, som i fjor, har styret vedtatt at generalforsamlingen 2021 gjennomføres digitalt, med oppstart 6. mai.

Det er kun de ordinære sakene som blir behandlet, herunder regnskap, årsmelding, godtgjørelse til styret og valg. Styret har vedtatt at ekstrasakene som er meldt inn (foreslått fra styret eller andelseiere) blir utsatt til det lar seg gjøre med et fysisk møte. Dette for å sikre en best mulig behandling av sakene. Styret tar sikte på å avholde ekstraordinær generalforsamling på sensommeren/tidlig høst.

Varsel om sprengningsarbeider i Tor Jonssons veg 10

Styret har mottatt melding fra entreprenør om snarlig påbegynt sprengningsarbeid på eiendommen i Tor Jonssons veg 10. Arbeidene er varslet med forventet oppstart 14.04.2021 og med varighet 3-4 uker. Se detaljert nabovarsel fra ansvarlig entreprenør på www.ulsrud-brl.no eller oppslag i oppgangene.  

Vårrengjøring og istandsetting av eiendommen før sesongen

Vaktmester er i full gang med vårrengjøring av eiendommen. Herunder feies det i første rekke, deretter spyles, og så feies igjen. Etter dette blir som vanlig benker og piknikbord satt ut.

Containere og dugnad våren 2021

Det blir satt ut containere, herunder til både vanlig avfall, farlig avfall og el-avfall, i uke 19.

Det blir for øvrig dessverre ikke holdt dugnad i år heller, som følge av koronapandemien og gjeldende smittesituasjon.

Røyking på balkong

Beboerne bruker sin balkong som man ønsker, men vi minner om at bruken ikke på en urimelig eller unødvendig måte kan være til skade eller ulempe for andre andelseiere. Dette er spesielt relevant i forhold til røyking på balkong, og vi ber om at man tenker på naboer og tar hensyn til hverandre.  

Husk å holde oppgangsdørene lukket!

Vi minner om at oppgangsdørene alltid skal være lukket. En beboer meldte til styret at hen for kort tid siden opplevde at noen tok i inngangsdøren og forsøkte å komme seg inn i leiligheten. Det er derfor viktig at man både påser at inngangsdørene holdes lukket, og at man heller ikke åpner for noen man ikke vet hvem er.

Hold trappeoppganger fri for gjenstander

Vi minner om at det ikke skal oppbevares sko, skostativ eller lignende utenfor inngangsdører eller andre steder i trappeoppganger. Trappeoppgangene er rømningsvei for beboerne og gangen skal være fri i tilfelle utrykning (og fri ferdsel) for brannvesen.

Parkering i borettslaget

Styret mottok nylig en henvendelse fra en beboer som hadde opplevd at innleide håndverkere (av en annen beboer) hadde parkert svært uheldig og også gjorde arbeider i nærheten av parkerte biler. Vi minner om at hver enkelt har ansvar for å påse at engasjerte håndverkere eller andre besøkende parkerer på tillatte plasser, og ellers opptrer aktsomt i borettslaget.

For øvrig kan man ta kontakt med Aker P-Drift dersom det er behov for det.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag