Annen praktisk info

Dyrehold

Det er i utgangspunktet forbud mot dyrehold i borettslaget. Det er egne regler for dyrehold etter eventuell søknad og godkjenning fra styret.


Etter borettslagets husordensregler (pkt. 2) er det i utgangspunktet et forbud mot dyrehold i borettslaget. Dyr i pensjon er heller ikke tillatt. Dette gjelder allikevel ikke dersom gode grunner taler for dyrehold og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Henvendelser og søknad om dyrehold kan sendes til styret.ulsrud@gmail.com eller legg en søknad i styrets postkasse Olav Nygards veg 34b. Styret anbefaler bruk av elektronisk kommunikasjon, da dette sikrer raskere saksbehandling.

Styret innhenter deretter uttalelser fra aktuelle beboere/andelseiere i oppgangen, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. Disse uttalelsene er konfidensielle og er kun for styrets behandling av søknaden. Tillatelse vil normalt bli gitt dersom det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Svar på søknaden kan forventes innen to uker.

Ved et eventuelt dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene om gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Dyr må ikke luftes på borettslagets områder så som lekeplasser fellesområder, og ikke tas med i kjellerganger og vaskeri.
  2. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
  3. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
  4. Dersom dyret dør eller må avlives, kan man ikke automatisk anskaffe et nytt. Det må sendes ny søknad til styret, som vurderer søknaden på nytt.
  5. Dersom styret mottar skriftlige berettigede klager over at dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.