Aktuelt

Rundskriv februar 2020

Oppbevaring i trapperommene er brannfarlig!
Det skal ikke oppbevares noe i trapperommene! Det er brannfarlig!
Det er dessverre nødvendig å minne om dette på nytt da det i mange trapperom står saker plassert under trappene.
Dette må fjernes!!

Nabo varsel om utbygging i Tor Jonssons vei 10.
Borettslaget mottok nabovarsel om utbygging i Tor Jonssons veg 10 den 20. desember 2019 med frist for innsigelser 10. januar 2020. Styret kontaktet VIT AS arkitekter som er noe kjent i borettslaget fra før som bisto med en kvalifisert vurdering.

Styret har inngitt følgende innsigelse til utbyggingen:
"Ulsrud borettslag vil fremføre en innsigelse til planlagt bebyggelse i Tor Jonssons veg 10. Planlagt Hus h2-4 vil mot øst grense til borettslagets tomt og være i utsiktsfeltet til beboere i  borettslagets oppganger i Olav Nygardsveg 55 og 57. Planlagt ny bebyggelse er høyere enn nåværende bebyggelse og redusere utsikten for beboere i 1. og 2. etasje i ON 55 og 57. Ulsrud borettslag har innsigelse mot at planlagt bygg skal få dispensasjon fra §10 bokstav b i Småhusplanen for tiltakets totale høyde og ber om at det bygges med total høyde innenfor maks grense på 10,5 meter. Ulsrud borettslag vil også fremføre at det er søkt dispensasjon for total høyde, men ikke mulig utfra tegningene å ta stilling til dette da omfang av hva som skjer under terreng ikke er vist."

Saken kan følges på Plan- og bygningsetatens hjemmeside: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp 
Inntil saksbehandlingen er ferdigstilt i Plan- og bygningsetaten, er det mulig å utdype borettslagets innsigelser. Styret ber om at eventuelle forslag til utdypning av borettslagets innsigelser sendes til styret innen 1. mars 2020 og at de, så langt det lar seg gjøre, koordineres før de sendes til styret.

Avtaler med Lynet.
Mange andelseiere har inngått avtale med Lynet om fibernett for internett-tilgang. Styret har blitt informert av andelseiere som har avtale med Lynet, om at det kan lønne seg å kontakte Lynet for mulig reforhandling av pris på leveransene fra Lynet.

Honorar til styreleder
Styret har fått spørsmål om ekstern styreleder som er i permisjon, mottar lønn fra borettslaget i permisjonstiden. Det gjør hun ikke. Intern styreleder som vikarierer i perioden vil motta honorar for dette. Det er ikke avgjort hvor mye dette blir, men det vil bli lavere enn det ekstern styreleder ville mottatt. Ekstern styreleder er tilbake fra permisjon 1. mars 2020.

Med vennlig hilsen
Styret
Ulsrud borettslag