Aktuelt

Rundskriv januar 2021

 

Varsel om berammet generalforsamling 2021 og frist for å melde saker

Det vises til lov om burettslag § 7-4:

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret

skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og

om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ulsrud borettslag har berammet ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 18:00.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor generalforsamlingen skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende

senest 15. februar 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

 

Forslag sendes på e-post til styret:

styret.ulsrud@gmail.com

Alternativt kan det legges i styrepostkassen ved fyrhuset i Olav Nygards veg 34.

 

Styret ønsker og vil i det lengste jobbe for at generalforsamlingen avholdes som fysisk møte. Dette må imidlertid vurderes fortløpende ut fra de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Vi holder beboerne orientert om dette underveis.

 

Valgkomiteen består av Åshild Johnsen, Eva Anette Sørhagen og Christine Therese Varden. Styret informerer valgkomiteen om tidspunkt for generalforsamlingen særskilt, og informasjon fra valgkomiteen kommer sannsynligvis etter hvert. Vi minner for øvrig om at valgkomiteen jobber uavhengig av styret og etter mandat og myndighet fra generalforsamlingen.

 

Borettslagets kjøleboder

De fleste kjenner helt sikkert til det, men for eventuelt nye beboere eller de som har glemt det minner vi om at hver leilighet er tildelt en kjølebod i kjelleren i hver blokk.

 

Påminnelse om å holde vinduene lukket!

Vi minner om at vinduene i oppganger, vaskerier og eventuelt andre fellesarealer skal holdes lukket, samt andelseiers ansvar for innvendig vedlikehold av vinduer i egen leilighet.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag