Aktuelt

Rundskriv september 2020

Gjennomført generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020 i Ulsrud borettslag ble gjennomført digitalt i perioden 21. -31. august. Det er sendt ut protokoll og oppsummeringsrapport fra møtet til samtlige i medlemsportalen til Usbl. Dersom noen ønsker dette tilsendt i papir kan man kontakte styret på epost eller ved brev i postkassen ved fyrhuset.

Styret i Ulsrud borettslag 2020-2021:

Gina Kristiansen Borgersrud (styreleder)

Kim Helene Olsen (nestleder)

Elin Amundsen (styremedlem)

Roy Thorbjørn Torp (styremedlem)

Marianne Solli (styremedlem)

Line Charlotte Waaler (1. vara)

Gilbert Gatera (2. vara)

Frode Spidsberg (3. vara)

Styret har fått enkelte reaksjoner på at totalt antall stemmer og at valget på bakgrunn av dette ikke kan godkjennes. Styret har vært i kontakt med Usbl og det er ikke funnet feil med stemmegivningen eller deltakelsen som sådan. Årsaken til at totalt antall stemmer minker (fra 67 til 63) er at det er til sammen fire stykker som har «hoppet av» deltakelsen underveis (tilsvarende å forlate fysisk generalforsamling underveis i møtet). Det er i henvendelsen til styret vist til at man ved valg av 3. vara ikke kunne stemme blankt, men måtte stemme på kandidaten for å komme videre til valg av valgkomite og at det derfor ikke kan være riktig at noen har kunnet forlate møtet underveis. Det er riktig at man måtte stemme på kandidaten som var foreslått som 3. vara for å komme videre til valg av valgkomite. Dette er riktig, men årsaken til at man måtte votere på kandidaten og ikke kunne stemme blankt (slik man vanligvis kan i et fysisk møte) var teknisk begrensning i systemet.

Det har også kommet tilbakemelding om at årets generalforsamling var lite demokratisk, da det ble vist til at mange var avskåret fra å delta grunnet den digitale løsningen. Det er nok bred enighet om at det ikke er optimalt å gjennomføre generalforsamling digitalt. Dette var heller ikke ønskelig fra styrets side, og håper vi ved neste anledning kan gjennomføre et fysisk møte. Nå var likevel situasjonen slik i år at et fysisk møte ikke lot seg gjøre, og styret har derfor fulgt kriselovens midlertidige unntaksbestemmelser som tillater digital generalforsamling uten forhåndssamtykke. Det ble også tilbudt support til de som ønsket det, noe to beboere benyttet seg av.

Det er verdt å bemerke at det var totalt 67 deltakende ved årets generalforsamling. Til sammenligning har deltakelsen foregående år vært som følger:

2019: 49 møtende, 17 fullmakter, totalt 66 deltakende

2019: 32 møtende, 17 fullmakter, totalt 49 deltakende (ekstraordinær generalforsamling)

2018: 29 møtende, 5 fullmakter, totalt 34 deltakende

Styret har gjennomgått ovennevnte og kommet til at det ikke anses nødvendig å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å gjennomføre valg på nytt.

Brannkontroll

Aktiv Brannvern vil gjennomføre kontroll av brannslokkingsapparater 22. september mellom kl. 8:00 og kl. 16:00. Det vises til eget informasjonsskriv om dette fra Aktiv Brannvern, som blir hengt opp i oppgangene når det nærmer seg.

Vi minner om at sko og andre løse gjenstander i trappeoppganger og under trapper ikke skal forekomme. Dette vil bli fjernet uten ytterligere varsel.

Containere og sykkelrydding
Det vil bli plassert ut containere for ordinært avfall, elavfall og farlig avfall i perioden 22. – 25. september. Vi oppfordrer samtlige til å benytte seg av tilbudet, slik at vi unngår overfylte boder og hensatte gjenstander i fellesareal.

Det vil også bli foretatt rydding av sykkelbodene. Samtlige må her merke sine sykler med navn, og de herreløse syklene vil bli fjernet og gitt videre til aktør som gir syklene nytt liv og ny eier. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

Få pakker levert på døren fra Postnord!

Styret har etter forespørsel fra Postnord akseptert utlån av nøkkel. Beboerne får med dette et bedre tilbud og mulighet til enda smidigere levering av pakker.

Minner om innkjøring forbudt ved Olav Nygards veg 8

Styret minner om at det er innkjøring forbudt ved Olav Nygards veg 8. Anmoder samtlige beboere om å påse at dette blir fulgt også av besøkende.

Pass opp for tyver!

Styret har mottatt henvendelse fra en beboer som opplevde at batteriet til elsykkelen ble stjålet. Vi oppfordrer beboerne til å være på vakt og påse at eiendeler som står ute blir sikret så godt det lar seg gjøre.

Flagging i borettslaget

Styret får av og til henvendelser fra beboere om flagging på offentlige flaggdager hvor det ikke flagges i borettslaget og hva som er årsaken til det. Det er tidligere vedtatt i styret at det kun skal flagges på Kongens fødselsdag (21. februar), 1. mai, 8. mai, 17. mai og 7. juni.

Dette er selvfølgelig ikke hugget i sten, og dersom det er innspill til dette tar styret gjerne i mot det.

Henvendelser til styret – kom med det!
Styret anmoder om at beboerne kontakter styret dersom det skulle være noe; konkrete saker eller forespørsler, løse tanker eller ideer. Styret tar i mot henvendelser fra beboerne gjennom hele året, man trenger ikke vente til generalforsamlingen med å komme med dette.

Dersom styret vurderer at en sak eller forslag etter forholdene må vedtas i generalforsamling, henvises saken dit.

Kontakt styret på styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

Med vennlig hilsen

Styret

Ulsrud borettslag