Aktuelt

Rundskriv juni 2019

Gjennomført generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Ulsrud borettslag ble avviklet 9. mai 2019. Det gikk med mye tid til behandling av de ulike sakene, og seks av sakene ble derfor utsatt til nytt møte. Styret kalte på bakgrunn av dette inn til ekstraordinær generalforsamling 12. juni 2019 for å behandle de resterende sakene.

Protokoll fra begge møtene blir delt ut til alle, sammen med dette rundskrivet.

Styret 2019-2020

Etter generalforsamling fikk styret følgende sammensetning:

-Styreleder Gina Kristiansen Borgersrud (Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS)

-Styremedlem Åshild Johnsen

-Styremedlem Elin Amundsen

-Styremedlem Roy Torp

-Styremedlem Kim Helene Olsen

1.vara Anne Kittelsen

2.vara Gilbert Gatera

3.vara Margoth Tove Kalstad

Valgkomite:
Torleif Werenskiold, Kristin Eide og Eva Anette Sørhagen

Nye epostadresser
Som det fremkommer av oppslag i oppgangene har styret etablert to nye epostadresser for kontakt med styret. Borettslagets epostadresser er fremover som følger under:

styret.ulsrud@gmail.com – benyttes for henvendelser til styret, saker som ønskes styrebehandlet, klager etc.

parkering.ulsrud@gmail.com – benyttes for henvendelser i forbindelse med søknad om parkering, oppsigelse av parkering el.

ulsrudbrl@getmail.no – benyttes for henvendelser til vaktmester angående løpende drift el.

Henvendelser til Coor
Det var i generalforsamlingen fremmet forslag om å fjerne ordlyden i oppslagene, hvor det henvises til at styret kan pålegge andelseier å betale for Coors utrykning dersom denne ikke ble funnet nødvendig. Saken ble vedtatt oversendt til styret for videre behandling og styret ble bedt om å komme med eksempler på situasjoner hvor det er tillatt å ringe Coor.

I etterkant av generalforsamling har det vært to ulike tilfeller, hvor Coor korrekt er tilkalt. Den ene var på 17. mai, hvor det ble oppdaget vannlekkasje i kjeller. Den andre var fredagen i pinsen, hvor det var vannbrudd som følge av vannlekkasje i Utmarkveien. I begge tilfeller ble Coor tilkalt og sakene løste seg.

Generelt sett henstilles beboere alltid til å ta kontakt med Coor når det er situasjoner hvor det er behov for en akutt skadebegrensning på fellesareal eller felles installasjoner. Dersom det er situasjoner hvor løsning ikke haster, skal ikke Coor kontaktes. Det koster om lag kr. 3500,- for hver utrykning Coor gjør.

Røyking på balkonger
Det er ikke noe forbud mot røyking på balkongene i borettslaget, men vi henstiller alle om å vise hensyn til naboene. Dette gjelder spesielt på kveld og nattestid.

Kasting av glass
Vi henstiller om at man er varsom med å kaste glass sent på kveld/natt og tidlig morgen, da dette kan være sjenerende for nærliggende naboer.

Info om nedgravd avfallsløsning
Fase to av prosjektet vil iverksettes og gjennomføres så snart entreprenøren er klar. Styret har diskutert hvordan man skal gå frem i forhold til å blant annet vurdere behov for ekstra rullerende avfalldunker (som diskutert på generalforsamling). Det er konkludert med at den beste fremgangsmåten er å få på plass de nye avfallpunktene, slik at alle får klarhet i nøyaktig hvordan det blir. Etter prosjektet er gjennomført, vil vi vurdere behov for rullerende avfalldunker eller andre løsninger, for de som måtte ha behov for det.

Skisse som viser plassering av avfallpunktene følger vedlagt rundskrivet som blir delt ut.

Det bemerkes herunder at avfallpunktet mellom nr. 21 og 23 medfører at man må fjerne to av tørkebåsene som ligger ved Olav Nygards veg 21, for at renovasjonsbilen skal ha tilstrekkelig plass til vendehammer.

Innkjøring forbud ved Olav Nygards veg 8
Det minnes om at det er innkjøring forbudt ved Olav Nygards veg 8. Dette gjelder samtlige, både de som har parkering nederst i gaten, og også eksterne leverandører eller andre. Vi henstiller alle om å etterkomme kjørereglene i borettslaget, og at alle minner håndverkere, gjester eller andre som kommer, om innkjøringsforbudet og at de må kjøre rundt.

Pris Selskapslokalet
Det koster kr. 500 å leie selskapslokale. Dette gjelder enten man leier med utstyret i overskapene (tallerkener, glass, kopper) eller ikke.

Sko i oppganger
Det minnes om forbud mot å ha sko i oppgangene. Dette er både av hensyn til vasking, men viktigst av alt; av brannvernhensyn. Vi trenger at alle bidrar til ryddige og sikre fellesarealer!

Ta kontakt med styret på epost styret.ulsrud@gmail.com om det skulle være noe.

 Vi ønsker alle en riktig god sommer!